Sait

Sandpapir ark 80

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 60

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 40

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 120

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 180

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 150

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 240 (vandslib)

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 400 (vandslib)

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir p80 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir p60 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir p40 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir p220 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir p180 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir p150 5 m

efarvehandel.dk
40,00 DKK

Sandpapir ark 2000 (vandslib)

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 1000 (vandslib)

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Sandpapir ark 600 (vandslib)

efarvehandel.dk
8,00 DKK

Slibesvamp mellem/fin

efarvehandel.dk
10,00 DKK